Visie

Als landelijke jeugdvereniging heeft “Crejaksie” zich steeds het “jeugdwerk” voor kinderen en jongeren van 5 tot 30 jaar tot doel gesteld. Willen we deze weg ook in de toekomst bewandelen, dan kunnen we de huidige
ontwikkelingen en discussies aangaande de invulling van dit begrip (jeugdwerk),
niet uit de weg gaan. Wat het betekent jeugd te zijn, alsook wat het betekent jeugdwerk te organiseren, kan geenszins als een constante worden gepercipieerd. Ten gevolge hiervan kan en zal een jeugddienst die zichzelf respecteert niet onveranderlijk blijven (be)staan zonder regelmatig over te gaan tot evaluatie en heroriëntering van haar perspectief. Met andere woorden : jeugdwerk impliceert een zeker dynamisme en kan niet verkeren in een status-quo

Zonder tot een uitvoerige beschrijving over te gaan, kan worden gesteld dat deopkomst van het modernisme in de jaren vijftig en de overgang naar een postmodernistische mens- en maatschappijvisie in de jaren tachtig bleek niet zonder gevolgen te zijn voor de jeugd, de jeugdcultuur en het jeugdwerk. Door deze
dynamiek zijn zowel de culturele oriëntering als de behoeften van jongeren ingrijpend veranderd. Jeugdorganisaties werden immers in een keurslijf van bureaucratie gedwongen. In de landelijke organisaties ging dit samen met een verdere centralisering van de structuur en een verschuiving van het belang van de organisatie van de basis naar de top. Hoe degelijk en progressief een dergelijk
centraal ontwikkeld aanbod (aangeboden aan de “jeugd” als eindverbruiker) ook moge zijn, het staat gedeeltelijk de creativiteit van de basis in de weg. Hiermee wordt al een centraal uitgangspunt geraakt namelijk “Crejaksie wil de jeugd (kind, jongere en vrijwilliger) de centrale plaats toekennen waar ze recht op heeft”. Zij dient ruimte te krijgen, te nemen en te geven.

Het voorgaande vraagt om nadere toelichting betreffende het rationele en pedagogische kader dat men als organisatie hanteert. Dit kader kan immers als het fun-dament beschouwd worden waarop peilers kunnen uitgetekend worden.
Crejaksie pleit voor een jeugdwerk dat georiënteerd is op een sociale ruimte conform de basisidee van Munchmeier (Munchmeier et al., 1991), zonder daarom de volledige ideologie van Munchmeier over te nemen. De expressiviteit is het medium van onze eigenheid waaraan wij ook gestalte geven. Het zich kunnen positioneren en uitdrukken in sociale verbanden kleurt iemands profiel en maakt hem/haar
herkenbaar omdat dit iets zegt over zijn/haar manier van leven.
Crejaksie biedt hiertoe de mogelijkheid doorheen zijn aanbod van een sociale ruimte en profileert zich dusdanig als een vorm van jeugdwerk dat zich als medium structureert voor sociale ruimtelijke toe-eigeningsprocessen.
Mensen “zijn” pas in relatie tot elkaar. De oude idee van de mens als autonoom wezen heeft plaats gemaakt voor de mens die zijn identiteit verwerft en ontwikkelt door in communicatie te treden met de ander. De pedagogische relatie die vanuit de
organisatie wordt vooropgesteld laat zich dan ook kenmerken door haar dialogisch karakter.
De wederzijdse afhankelijkheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden centraal gesteld zowel in de relatie begeleider - deelnemer als in de relatie vrijwilliger - professionele medewerker. De externe en interne evoluties indachtig, is er dan ook steeds bereidheid tot heroriëntatie op basis van (een)
gemeenschappelijke permanente dialoog.
Dit alles wordt steeds gezien in een perspectief tegen de achtergrond van waaruit het geven van kansen maximaal wordt nagestreefd, zonder dat keuzes worden opgelegd of waarden en normen worden gedicteerd. Een pluralistische en liberale gedachte als uitgangspunt voor onze werking.
De drie bovengenoemde uitgangspunten (de centrale plaats van de jeugd, de sociale ruimte en de dialoog) kunnen beschouwd als het fundament waarop vervolgens de pijlers kunnen worden opgericht.

Integratie en inclusie
De nadruk wordt niet gelegd op het bijzondere van het jeugdwerk voor
maatschappelijk kwetsbaren en personen met een handicap, wel op het algemene van het jeugdwerk voor alle jeugdigen, inclusief de maatschappelijk kwetsbaren en personen met een handicap. Indien men immers slaagt in een hedendaags
emanciptiestreven, dan zou de bijzondere doelgroep zich deels kunnen richten op het gewone aanbod. Het principe van apartstelling dient te worden verworpen, aangezien dit enkel de isolatie van de bijzondere doelgroep zou bekrachtigen. De doelgroep van maatschappelijk kwetsbaren en personen met een handicap vereist een bijzondere en intensievere opvang, die doordacht en stapsgewijs verder moet worden uitgebouwd binnen het gewone aanbod. Daarbij kan worden gedacht aan ondersteuningteams die inclusie mogelijk maken. Voor sommige deelnemers zal een gescheiden aanbod noodzakelijk blijven om gelijke kansen op ontmoeting, ontspanning, spel,… te kunnen garanderen. Dit neemt niet weg dat ook hier naar maximale samenwerking met het andere aanbod en de andere deelnemers moet gestreefd worden. Ook voor deze hoger genoemde bijzondere doelgroep gelden de voorgaande peilers. We streven ernaar om op differentiële wijze aan elk individu
tegemoet te komen.


Communicatie en participatie
Crejaksie streeft ernaar met behulp van een dialoog met open karakter en een
doorzichtige organisatiestructuur te komen tot een zo groot mogelijke participatie en dit in alle geledingen.
Op deze manier kan de gedragenheid en doorstroming zo groot mogelijk worden. Door deze participatie te optimaliseren kunnen betrokkenen leren
verantwoordelijkheden op te nemen. Ook buiten vakantieperiodes leren ze fungeren in een organisatiestructuur, leren ze maatschappelijk bewust omgaan met
beleidsinitiatieven,...
De pijlers die rusten op de fundamenten zoals hierboven omschreven moeten gerealiseerd worden vanuit een dynamische organisatiestructuur. Deze
dynamische structuur moet vernieuwend werken en moet regelmatig
getoetst worden aan de fundamenten en pijlers.
Via deze welomschreven werkwijze wil Crejaksie vzw bijdragen opdat meer kinderen, jongeren en vrijwilligers, die uiteindelijk volwassen worden,
gezonde actieve en innoverende individuen zouden worden in een snel
evoluerende maatschappij.
Vanaf het moment dat woorden als diversiteit of in ons geval inclusie een vanzelfsprekendheid zijn en desgevallend ophouden te bestaan, dan kan dit evenzeer zo zijn voor Crejaksie vzw.

 

Deze pijlers vormen samen het kader voor een meer concrete invulling van organisatie, structuur en activiteiten zoals deze worden aangeboden en uitgebouwd
door Crejaksie.

Ontmoeting
Zinvol jeugdwerk dient opgevat te worden als een ontmoetingsruimte waarin jongeren
in groep de kans krijgen, onder elkaar en in relatie tot jongvolwassenen en volwassenen, in interactie te treden met hun omgeving om creatief gestalte te geven aan de eigen identiteit. Jongeren vandaag worden geconfronteerd met de opdracht doorheen een bricolage van stijlkenmerken een eigen identiteit te creëren. Crejaksie wil doorheen verschillende initiatieven een expressief en sociaal aanbod geven dat hieraan tegemoet komt. Ontmoetingen die tegelijkertijd werken aan het leren
omgaan met diversiteit, het leren omgaan met “het nieuwe”, met “de andere”.
Durven ontmoeten en durven diversiteit op te zoeken.

Vrijetijdsbesteding
De activiteiten door Crejaksie aangeboden, worden uitdrukkelijk gekoppeld aan de sfeer van vrijetijdsbesteding. De kleur van dit aanbod krijgt een sociaal cultureel waardevolle invulling. De specifieke geur van het aanbod wordt echter bepaald door interesses en behoeften van de deelnemers.

Creativiteit & spel
Crejaksie wil zich van andere organisaties onderscheiden door een vernieuwde
aandacht voor het creatieve. Ervaringen van eerder receptieve en passieve aard worden uit de weg gegaan. Creatief zijn is een actieve attitude die we willen
aanmoedigen. Dit vraagt een ingesteldheid van openheid in de manier waarop we alles rondom ons waarnemen. Dit vergt een grondige waarneming, een doorbreken van orde of herdefiniërend waarnemen. Openheid op zich veronderstelt enerzijds origineel willen, kunnen, durven zijn en anderzijds flexibiliteit en divergent denken. Via het aanbieden van creatieve, explorerende en expressieve ervaringen wordt
fantasie een middel tot vrijheid. Het kunnen loskomen is essentieel ter bevordering van de creativiteit. Het spel bijvoorbeeld, waarin creativiteit, exploratie en expressie vervat zitten, geeft ons de kans om, door onze verbeelding (fantasie), de sleur van het leven te “verspelen”. Het vanzelfsprekende versmelt zich spontaan met het ongewone. De creativiteit wordt op gang gebracht door het spelen, want spelen is van nature de broeiplaats voor creativiteit. In deze zin moet getracht worden om via interactieve en actiegerichte initiatieven onmiddellijke ervaringen mogelijk te maken en jeugd te stimuleren tot een creatief omgaan met zijn omgeving.
Bovendien moet ze gesti-muleerd worden om in een steeds veranderende wereld naar creatieve oplossingen te zoeken, willen ze als volwaardig innoverend individu
kunnen participeren aan hun omgeving. Een individu dat in staat is, in relatie tot en met de andere, zichzelf steeds te vernieuwen.

Ontspanning
Het aanbod van Crejaksie wordt in de eerste plaats gekenmerkt door “ontspanning”. De kadervorming moet binnen het gehele systeem als functionele eenheid gezien worden. Het betreft een summatie van recreatieve activiteiten of handelingen die niet tot een opleiding kunnen herleid worden, wat niet weg neemt dat het hier wel om vorming kan gaan. Tegelijkertijd willen we stellen dat ontspanning geen
synoniem is voor vrijblijvendheid. De jeugd en vrijwilligers worden wel degelijk tot een actief engagement uitgenodigd. Door dit in een ontspannen sfeer aan te brengen, wordt met de dagelijkse sleur
gebroken en moet dit de spontaniteit in de interactie bevorderen. Bovendien willen we dat dit alles in combinatie loopt met een hoge activiteitsgraad. De term “actief” dekt voor ons twee ladingen. Op de eerste plaats wijst het op de betrachting een zekere toewijding bij onze doelgroep op te wekken. Dit impliceert dat de attitude wordt aangebracht een constante actieve betrokken houding te willen hebben. Op de tweede plaats verwijst de term naar de graad van energie die we in ons aanbod (en onze activiteiten) veronderstellen. Wie deel uitmaakt van Crejaksie is altijd in
actie. We verbinden ons ertoe ontspanning te bereiken via activiteit.

Team

Aurelie Palstermans - Pedagogisch coördinator - aurelie@crejaksie.be

Patrick D'Haeseleer - Administratief coördinator - patrick@crejaksie.be

Sophie De Bauw - Administratief medewerker - info@crejaksie.be / sophie@crejaksie.be

Laura Palstermans - Medewerker communicatie & Pedagogisch medewerker pop-up vakanties - laura@crejaksie.be

Riet Vernimmen - Medewerker projecten en animaties op maat & Logistiek verantwoordelijke - project@crejaksie.be

Lynn Van Nuffelen - Pedagogisch medewerker internaatsvakanties vakanties@crejaksie.be

Historiek

Er was eens ...

Heel lang geleden, waren er een aantal contacten tussen de Nationale Bond der Liberale Mutualiteiten van België en het toenmalig Nationaal Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang.

Het resultaat zag het daglicht ergens in juli 1964, een nieuwe Liberale Jeugdorganisatie met een sterke sociale inslag: het Nationaal Verbond van de jonge PVV-Mutualisten.
Op 12 juni 1965 verkreeg de organisatie zijn officieel statuut als vereniging zonder winstoogmerk. De v.z.w. was paritair samengesteld uit leden aangeduid door de Liberale Mutualisten en door het Nationaal Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang. Het eerste uitvoerend comité kende eenzelfde verhouding. Volgende stichtende leden maakten o.a. deel uit van de eerste Algemene Vergadering:

  • Herman De Croo - voorzitter
  • Emiel Flamant, Philip Janssens, Willy Mees, Jacky
  • Raymaeckers, Willy Scholaert, Lowi Paeps, e.a.

Het hoofdpakket van de werking bestond uit een uitgebreid aantal reizen tijdens de zomer-en wintervakantie en uit de basiscursus van monitoren in het vakantiecentrum De Blauwe Distel te De Panne.

Een eerste belangrijke stap in de evolutie van de jonge PVV-mutualisten werd gezet op 29 juni 1966 als "JONGERENBEWEGING".
Op 21 mei 1983 wijzigde de naam van PVV-mutualisten naar Nationaal Verbond van de Liberale Jonge Mutualisten. Onze organisatie werd destijds te dikwijls gezien als een "politieke beweging". De benaming PVV werd vervangen door "Liberaal". Hierdoor kon een eigen profilering uitgewerkt worden als vrijzinnige en sociale jongerenbeweging.
Nog wat later verscheen in het Belgisch Staatsblad, op 13 augustus 1992 om juist te zijn, opnieuw een nieuwe benaming "Liberale Jongerenservice". Een naamsverandering die zich opdrong omwille van de omstreden wet- Busquin enerzijds, de mogelijkheid om de ingeslagen weg te vervolledigen anderzijds.

De Liberale Jongerenservice wil zich nog meer als vrijzinnige en sociale organisatie profileren. De erkenning als jeugddienst door de Afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het werk afmaken wat de voorgangers in 1993 begonnen waren, leken voor de Raad van Beheer redenen genoeg om een laatste naamswijziging door te voeren. De Liberale Jongerenservice wordt Crejaksie vzw , ook vandaag met dezelfde redenen als in ' 83. Wie zei ook weer "l'histoire se repète" ?

Na een denkoefening door voornamelijk vrijwilligers, werd de naam vastgelegd op de Raad van Beheer. Crejaksie is de samensmelting van een eigentijdse creatieve jeugdige reactie op de huidige samenleving waarin jongeren even moeten kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid, waarin jongeren vooral zichzelf kunnen zijn, waar op tijd en stond gelachen en gefeest wordt en waar ook plaats is om grenzen te verleggen. Dit alles kan op dezelfde plaats, namelijk bij Crejaksie.
Het logo moet dit duidelijk maken. Een swingende pijl die als 't ware een richtingwijzer is voor de komende decennia voor de creatieve moderne jongere. Als een zeldzame, eenzame ster staat hij goed zichtbaar en is ze vooral voor iedereen haalbaar.

 

 

<
>
x